ป้ายกำกับ: huaydee

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่างๆในประเทศไทย

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่างๆ  จากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา ชาวตะวันตกคิดว่าอำนาจสามารถแบ่งย่อยได้ ตัวอย่างเช่น เป็นเวลาหลายศตวรรษในยุโรป อำนาจถูกแบ่งระหว่างผู้ปกครองโลกและผู้ปกครองศาสนา มีการโต้เถียงกันอยู่เสมอเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างอำนาจทางโลกและอำนาจทางจิตวิญญาณ

บางครั้งถึงขั้นเป็นศัตรูกันระหว่างกษัตริย์และพระสันตะปาปา ดังนั้นในยุคปัจจุบันเมื่อชาวตะวันตกคิดที่จะเป็นปรปักษ์กัน พวกเขาจึงจัดให้มีอำนาจอิสระหลายกลุ่มมาต่อต้านกัน

แต่คนไทยมองว่าอำนาจแบ่งแยกไม่ได้ แม้แต่อำนาจฝ่ายโลกและอำนาจฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกัน เพราะผู้ใดเป็นกษัตริย์ย่อมมีอำนาจสูงสุดตามกำลังแห่งกรรมเก่าของตน เมื่อบุญหมดฤทธิ์จิตก็เลิกอาพาธเอง

โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในความคิดของคนไทย อำนาจทางโลกและอำนาจทางใจไม่ใช่อำนาจสองประเภทแต่เป็นอำนาจประเภทเดียว

ยิ่งกว่านั้น แม้ว่าพลังวิญญาณจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่พลังวิญญาณก็ไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ทั้งที่เป็นองค์กรหรือตัวบุคคล เพราะหากบุคคลหรือองค์กรมีพลังวิญญาณสูงสุด (หรืออีกนัยหนึ่งคือบารมีสูงสุด) อำนาจทางโลกก็จะลดลงไปด้วย

ให้กับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ โดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีความสามารถมากเพียงใด ก็ย่อมมีอำนาจน้อยกว่าพระราชาเสมอ เพราะพระบารมีน้อยกว่าพระราชา

ถ้าพระรูปใดจะมีมากกว่านี้ก็อยู่เป็นพระภิกษุไม่ได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาจะกลายเป็นกษัตริย์ในที่สุด ความจริงที่ว่ากษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขามีอำนาจทางจิตวิญญาณสูงสุด และด้วยเหตุนี้จึงมีอำนาจสูงสุดทางโลกเช่นกัน

 

แม้ไทยจะมองว่าอำนาจแบ่งแยกไม่ได้ แต่อำนาจสูงสุดที่แบ่งแยกไม่ได้นี้ก็ยังมีข้อจำกัด 2 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้อำนาจเพื่อการปกครอง คนไทย

ใช้ข้อจำกัดทั้งสองนี้เป็นที่กำบังให้พ้นจากอำนาจสูงสุดของผู้ปกครองมาโดยตลอดข้อจำกัดแรกคือผู้นำท้องถิ่น มีหลายสาเหตุที่ผู้ปกครองไทยไม่สามารถปราบปรามผู้นำท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ ในสมัยก่อน การไม่มีกองทัพประจำการ ขาดการสื่อสาร ขาดระบบราชการที่มีเอกภาพ

ขาดการศึกษาสาธารณะที่ควบคุมโดยรัฐ และอื่นๆ ขัดขวางพระราชอำนาจในทางปฏิบัติที่ผู้นำท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามการขาดสิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงเหตุผลรองเท่านั้น

เหตุผลหลักที่แท้จริงคือสิ่งนี้ ในขณะที่ในทางทฤษฎีอำนาจสูงสุดและแบ่งแยกไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติกษัตริย์รักษาอำนาจโดยการแบ่งกลไกของรัฐออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งค่อนข้างเป็นอิสระจากกัน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถท้าทายอำนาจของกษัตริย์ได้โดยง่าย แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบราชการมาหลายศตวรรษแล้วก็ตาม

ระบบราชการไทยก็แตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยจนไม่สามารถประสานงานกันเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ได้เลย  huaydee   แต่ละชิ้นแสวงหาผลประโยชน์จากหน้าที่ที่กษัตริย์มอบหมาย ในอดีตชิ้นส่วนเหล่านี้แข่งขันกันเพื่อควบคุมกำลังคน ในปัจจุบันพวกเขาแข่งขันกันออกกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ตนเองในการอนุญาตสิ่งนี้และสิ่งนั้นเพื่อเรียกร้องสินบน

ระบบราชการไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีความสามารถในการทำงานประสานกันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอำนาจกดขี่ประชาชนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นหากเอาฮิตเลอร์หรือสตาลินเป็นมาตรฐานของเผด็จการ เผด็จการไทยทุกยุคทุกสมัยก็เป็นเพียงตัวตลก

ด้วยเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพในการปกครองเช่นนี้ทำให้ผู้ปกครองต้องยอมอยู่ใต้อิทธิพล (อิทธิพร) Yoshifumi Tamada อธิบายคำว่าอิทธิพลในการเมืองไทยไว้อย่างนี้ คนไทยเข้าใจอำนาจเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายและจารีตประเพณี เรียกว่า อำนาจ (อำนาจ) ประการที่สองคืออำนาจที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายหรือจารีตประเพณี แต่มีอำนาจเช่นเดียวกับอำนาจประเภทแรก

ประวัติศาสตร์การโจมตีญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์การโจมตีญี่ปุ่น เรือรบที่เป็นความภาคภูมิใจของกองเรือดำน้ำสหรัฐ เรือรบที่อยู่ท่ามกลางของศัตรูแต่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้เรือรบที่ทำให้อเมริกาบุกยึดทาราวะได้สำเร็จและนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนึ่งในเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐ USS NAUTILUS 

ซึ่งเรือดำน้ำV6เป็นเรือดำน้ำที่กองทัพเรือสหรัฐใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ถูกวางกระดูดงู เมื่อวันที่2สิงหาคมนปี1927 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยอู่ต่อเรือบนเกาะมาเลย์เปิดตัวเมื่อวันที่15มีนาคมปี1930และได้รัการสนับสนุนจาก MISS JEAN KEESLING ลูกสาวทนายความคนสำคัญของซานฟรานซิสโกที่เป็นผู้สนับสนุนเรือดำน้ำV6มีระวางขับน้ำ2,730ตันบนผิวน้ำและ3,960ตันเมื่ออยู่ใต้น้ำ

โดยเรือมีความยาวโดยรวมอยู่ที่371เมตรกว้าง10เมตรกินน้ำลึก5เมตรเรือสามารถทำความเร็วได้17น็อตบนผิวน้ำ8น็อตเมื่ออยู่ใต้น้ำและสามารถดำน้ำได้ลึกถึง90เมตรอีกทั้งเรือดำน้ำลำนี้ยังติดตั้งอาวุธด้วยท่อตอปิโด533มิลลิเมตร4ท่อด้านหน้าและ2ท่อด้านท้ายรวมทั้งหมด6ท่อและติดตั้งปืน252มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกอีกด้วย

เรือดำน้ำV6เข้าประจำการในวันที่1กรกฎาคมปี1930โดยมีนาวาตรีTHOMAS JOHN DOYLEเป็นผู้บังคับบัญชาV6ซึ่งเป็นตัวแทนของวามภาคภูมิใจของกองเรือดำน้ำสหรัฐในช่วง1930โดยV6ได้ดำเนินการเดินทางออกจากเกาะมาเลย์ไปยังอ่าวซานฟรานซิสโก

เพื่อทำการทดสอบการดำน้ำและการฝึกตอปิโดจากนั้นเรือก็ออกเดินทางไปทำการฝึกต่อไปในวันที่16กุมภาพันธ์ปี1931และมุ่งเข้าไปเพื่อเข้ากองรบสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในพื้นที่นั้นระหว่างการเดินทางนั้นในวันที่19กุมภาพันธ์1937เรือดำน้ำV6ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนอติลุสอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ได้เข้าสู่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่2นอติลุสได้ออกจากซานฟรานซิสโกเมือ่วันที่21เมษายนปี1942และเดินทางถึงเพอฮาเบอร์ในวันที่28ต่อมานอติลุสได้ออกจากเพอฮาเบอร์ในวันที่24พฤภาคมและกำหนดเส้นทางสู่มิตรเวย์นอติลุสประจำการเป็นส่วนหนึ่งของมิตรเวย์ประกอบขึ้นด้วยเรือดำน้ำ25ลำ

ซึ่งมทีหน้าที่ให้ค้นหาและโจมตีกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นในขณะนี้สหรัฐเชื่อว่าญี่ปุ่นกำลังเตรียมการโจมตีสหรัฐที่เกาะมิตรเวย์ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีของญี่ปุ่นที่ระบวันที่4หรือวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่เป้าหมายที่ได้รับผลงานมาจากผลงานของนักถอดรหัสของสหรัฐที่ถอดรหัสGN25ของญี่ปุ่นได้บางส่วน

ในช่วงเช้าของวันที่4มิถุนายนปี1942นอติลุสของนาวาตรีWLLIAM HERMAN BROCKMAN JR. ด้วยความคิดและเริ่มของเขาเองเขาได้ให้นักวิทยุบนเรือติดตามความถี่ที่กำหนดล่วงหน้าก่อนเวลาที่รุบบไว้ในคำสั่งปฏิบัติการณ์ของเขา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  huaydee